top of page

KALENDER

New York City

Seminarie 'Stedelijk beleid = stadsregionaal beleid - scenario’s gewikt en gewogen'

Op donderdag 10 september 2020 organiseerde het Kenniscentrum Vlaamse Steden samen met UGent (vakgroep bestuurskunde en publiek management o.l.v. Prof. Filip De Rynck) het seminarie "stedelijk beleid = stadsregionaal beleid - scenario's gewikt en gewogen!" In dit seminarie stond een overzicht van het hele project en scenario's die in de afgelopen jaren zijn gewikt en gewogen op het programma. De onderzoeksresultaten werden uitgebreid toegelicht. Ook werd er een blik gericht op de toekomst: welke scenario's zijn in Vlaanderen wenselijk, welke zijn mogelijk en wat betekent dat voor de steden en de stadsbestuurders? In dit seminarie lag de nadruk op tijd nemen voor kennisoverdracht. U kan de presentaties hieronder downloaden. 

Business Partners at Work

Studiedag 'Lokale autonomie en verantwoordelijkheid: beleidsmatige en financiële consolidatie'

ABB organiseerde op 14 maart (Leuven) en 5 april 2019 (Gent) twee studiedagen over beleidsmatige en financiële consolidatie voor lokale besturen. Een onderzoeksteam onder leiding van Prof. dr. Johan Christiaens (UGent) en Prof. dr. Geert Bouckaert (KULeuven) lichtte op deze studiedagen haar onderzoek toe naar de mogelijkheden voor een geconsolideerde lokale rapportering, alsook de praktijkmatige toepassing van de BBC-methodologie bij het beleidsproces. 

Dollar Bill in Jar

Studievoormiddag en boekvoorstelling 'Pensioenen in de publieke sector: nu of nooit?'

Een tsunami van wetswijzigingen heeft de laatste jaren zijn sporen nagelaten in het landschap van de (ambtenaren)pensioenen. Wat is precies het probleem: hebben de (ambtenaren)pensioenen omwille van de dubbele vergrijzing (in het kwadraat) hun houdbaarheidsdatum overschreden? Hoe zit het met de financiering van de (ambtenaren)pensioenen op de onderscheiden bestuursniveaus, en hun effecten? Wat houden de meest recente ingrepen in, onder meer ook voor de lokale overheden? Ria Janvier (Universiteit Antwerpen) beantwoordde al deze vragen tijdens de studievoormiddag en de daaraan gekoppelde boekvoorstelling die plaatsvond op 20 november 2018 in Gent. 

digitale werk

Seminarie 'Naar een resultaat- en klantgerichte overheid'

Op maandag 17 september organiseerde het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing i.s.m. de Vlaamse overheid een seminarie over de resultaten van het al gevoerde onderzoek, met reflecties naar het vervolgonderzoek, binnen onderzoekslijn ‘Naar een resultaat- en klantgerichte overheid’. Het programma en de presentaties kan u hieronder terugvinden.

 

Verwelkoming Ambtenaren en overheidscontractanten | Arbeidsorganisatie en personeelsbeschikbaarheid | Wendbare organisatie | Digitale Vlaamse overheid | Vlaams investeringsbeleid

Contract Paper Signing

Paperpresentatie 'Recent developments regarding collective bargaining: opportunities and challenges'

Tijdens het XXII World Congress of the International Society for Labour and Social Security Law (ISLSSL) dat plaatsvond van 4 tot en met 7 september 2018 in Turijn, presenteerde Sarah Palinckx (Universiteit Antwerpen) een paper getiteld 'Recent developments regarding collective bargaining: opportunities and challenges'. De paper belicht de recente tendens om sociaal overleg te organiseren op ondernemingsniveau aan de hand van twee voorbeelden: de Wet Werkbaar Wendbaar Werk en de Franse loi travail. In eerste instantie worden de opportuniteiten van sociaal overleg op ondernemingsniveau uiteengezet door het verschil toe te lichten inzake de rol die beide wetten toekennen aan sociaal overleg op ondernemingsniveau. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de uitdagingen die hiermee gepaard gaan, in het bijzonder gelet op de normenhiërarchie en het standstill-beginsel. 

Download
Twee Mannelijke handen schudden

Seminarie 'Lokale autonomie en lokale verantwoordelijkheid'

Op 22 maart 2018 organiseerde het Agentschap Binnenlands Bestuur een ABB-academie, een interne lezingsreeks, waarbij de tussentijdse resultaten van onderzoekslijn 3 van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing werden voorgesteld, gevolgd door een panelgesprek. De presentaties kunnen hieronder gedownload worden.

Ambtelijke capaciteit Financiële verantwoordelijkheid Financiële verhoudingen Bovenlokale en stadsregionale arrangementen

Meer informatie
Business Team

Seminarie 'Wendbare organisatie van de overheid'

Op vrijdag 16 maart 2018 vond in Den Haag een seminarie plaats omtrent het thema ‘wendbare overheid’, georganiseerd door Astrid Molenveld, Renate Beckers, Joris Voets en Koen Verhoest. Na een voorstelling van de Nederlandse en Vlaamse visie op wendbaarheid presenteerde Joachim Vandergraesen de eerste uitkomsten van zijn doctoraatsonderzoek naar een wendbare overheid (ism Dr. Astrid Molenveld en Prof. Dr. Koen Verhoest). Aansluitend kregen de aanwezige Vlaamse en Nederlandse (top)ambtenaren de kans in kleine werkgroepen van gedachten te wisselen over dit thema. 

Wendbare overheid gezien vanuit Nederlands perspectief | Wendbaarheid binnen de Vlaamse overheid: het witboek open en wendbare overheid | Wendbaarheid in een overheidscontext: theoretische invulling en praktijkgerichte reflectie | VTOM

Meer informatie
Ochtendspits

Studievoormiddag 'Gebruik van gedragsinzichten voor overheidsbeleid'

Het onderzoek naar gedragsinzichten door academici, en de toepassing van gedragsinzichten in overheidsbeleid zijn tot op heden grotendeels gescheiden werelden. Dit event hoopte hier verandering in te brengen en was erop gericht beide werelden samen te brengen en te laten reflecteren over gedragsinzichten in beleid. 

Het analyseren van de data

Workshop 'Investeringsbeleid voor grote infrastructuurprojecten'

Op 6 december organiseerde de Universiteit Antwerpen de workshop 'Investeringsbeleid voor grote infrastructuurprojecten'. Overheden staan voor grote uitdagingen op infrastructuurgebied. Een in toenemende mate complexe en veranderlijke wereld vraagt om strategisch en integraal denken, maar zorgt er ook voor dat integraal langetermijndenken een steeds grotere uitdaging is. In deze workshop ging men aan de slag met de resultaten van een jaar vergelijkend onderzoek naar investeringsbeleid in Nederland, Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk om tot een set concrete, toepasbare aanbevelingen voor Vlaams investeringsbeleid te komen. 

Meer informatie
bottom of page