top of page
Office

ONDERZOEK SBV I

Het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing ontwikkelde acht onderzoeksprojecten binnen vier thema’s, die onder twee onderzoekslijnen vallen. Daarnaast werden twee ad-hocprojecten opgestart.

De bestuurlijke vernieuwing voor alle bestuurslagen in Vlaanderen is een centraal thema van het regeringsbeleid en het voorwerp van het steunpunt. Het finaal doel van de vernieuwing, met name het herstellen van het vertrouwen van de burger in de overheden door efficiënt, effectief en integer te besturen, impliceert een brede variëteit van relevante deelthema's die bijna de ganse beleidsvoering en het beheer van de overheid betreffen. Dit gaat van het garanderen van goed presterende besturen, over democratische en transparante besluitvormingsprocessen, tot klantvriendelijke overheden.

Toekomstverkenningen. Hoe omgaan met disrupties?

Naar een resultaat- en klantgerichte Vlaamse overheid

Lokale autonomie en lokale verantwoordelijkheid

ONDERZOEKSLIJN 1

TOEKOMSTVERKENNINGEN: HOE OMGAAN MET DISRUPTIES?

De onderzoekslijn rond toekomstverkenningen, disruptieve ontwikkelen en transities draagt bij aan de strategische capaciteit om nieuwe ontwikkelingen te detecteren en noodzakelijke transities beleidsmatig te vertalen, onder meer door een evaluatiemethodiek op systeemniveau te ontwikkelen en ook de inpassing van gedragsmatige inzichten in het beleid te versterken. Daarnaast versterkt deze onderzoekslijn de capaciteit van de overheid om aan goed transitiemanagement te doen door onder meer inzicht te scheppen over het management en opschaling van experimenten in dergelijke transitietrajecten.

ONDERZOEKSLIJN 1
Toekomstverkenningen. Hoe omgaan met disrupties?
THEMA 1
Transities en nudging voor een duurzaam Vlaams overheidsbeleid
PROJECT 2
Onderzoek naar de rol van disruptieve veranderingen voor transities en hun aansturing
PROJECT 3
Overheden in Vlaanderen in beeld
THEMA 2
Ondersteuning van algemene omgevingsanalyse en agendabepaling voor nieuwe legislatuur
PROJECT 1
Een verkennend kader voor de toepassing van gedragsinzichten in beleid

ONDERZOEKSLIJN 2

NAAR EEN RESULTAAT- EN KLANTGERICHTE VLAAMSE OVERHEID

De onderzoekslijn rond een resultaatsgerichte en klantgerichte Vlaamse overheid bevat vier thema’s die samen mee trachten invulling te geven aan de verwezenlijking van een wendbare innovatieve organisatie. Het onderzoek rond ‘een wendbare organisatie’ biedt onderzoekscapaciteit rond structurele, procesmatige en culturele aspecten van het innovatieve vermogen in de overheid, de sturings- en samenwerkingscapaciteit van die overheid en de wendbare inzet van het overheidsapparaat en haar middelen. Het thema ’Een onderbouwd HR-beleid’ onderzoekt onder meer de beschikbaarheid van personeel, alsook de innovatieve arbeidsorganisatie, alsook een aantal juridische aspecten die de flexibele inzet van personeel verhogen met aandacht voor personeelswelzijn. Het thema ‘Een Vlaams investeringsbeleid voor grote infrastructuurprojecten’ past één en ander toe op grote infrastructuurprojecten, de programmatorische planning en projectmanagement van deze projecten, met oog voor flexibiliteit en veranderlijkheid. Het thema ‘Een digitale Vlaamse overheid’ biedt ten slotte onderzoekscapaciteit om ICT, open en big data als instrumenten voor een wendbare en klantgerichte overheid te optimaliseren.

ONDERZOEKSLIJN 2
Naar een resultaat- en klantgerichte Vlaamse overheid
THEMA 1
Wendbare organisatie van de overheid
THEMA 2
Onderbouwd HR-beleid
THEMA 3
Vlaams investeringsbeleid voor grote infrastructuurprojecten 
THEMA 4
Digitale Vlaamse overheid
PROJECT 1
Wendbare organisatie van de overheid
PROJECT 2
Ambtenaren en overheidscontractanten: samen één ten dienste van de overheid
PROJECT 3
Arbeidsorganisatie en personeelsbeschikbaarheid
PROJECT 4
Vlaams investeringsbeleid voor grote infrastructuurprojecten
PROJECT 5
Digitale Vlaamse overheid

ONDERZOEKSLIJN 3

LOKALE AUTONOMIE EN LOKALE VERANTWOORDELIJKHEID

De onderzoekslijn rond lokale autonomie en lokale verantwoordelijkheid verwijst naar de cruciale rol van de lokale besturen in het Vlaamse overheidsbestel. De drie gedefinieerde thema’s rond ‘financieel vermogen en verantwoordelijkheid’, ‘ambtelijke capaciteit’ en ‘bovenlokale samenwerking’ bieden onderzoekscapaciteit om de bestuurskracht van lokale besturen te verhogen en hun wendbaarheid, klantgerichtheid en innovatievermogen te versterken als volwaardige partners van de Vlaamse overheid.

PROJECT 1
Financiële verantwoordelijkheid
PROJECT 2
Financiële verhoudingen - Impact financieringsstromen op lokale beleidsregie
ONDERZOEKSLIJN 3
Lokale autonomie en lokale verantwoordelijkheid
THEMA 1
Financiën
PROJECT 3
Financiële verhoudingen - Impact verfondsing sectorale financiering op lokale beleidsdynamiek
THEMA 2
Ambtelijke capaciteit
THEMA 3
Bovenlokale en stadsregionale arrangementen
PROJECT 4
Ambtelijke capaciteit bij lokale besturen
PROJECT 5
Capaciteit voor en door bovenlokaal sociaal beleid
PROJECT 6
Bovenlokale en stadsregionale arrangementen
bottom of page