top of page
Anker 1

NAAR EEN GEMEENTEFONDS 2.0: STUDIE VAN DE PRINCIPES, DE UITDAGINGEN EN DESIGN EN TOETSING VAN CONCRETE HERVORMINGSVOORSTELLEN

De Vlaamse overheid verleent de lokale besturen algemene werkingssubsidies. Gemeenten zijn vrij deze middelen aan te wenden en hoeven hierover geen enkele verantwoording af te leggen. Over de laatste decennia zien we een sterke stijging van deze middelen en tevens een grotere diversiteit qua toekenningskanalen, indexering van de enveloppes en verdeelcriteria: Gemeentefonds (hoofddotatie), aanvullende dotatie Eliacompensatie, aanvullende dotatie sectorale subsidies, aanvullende dotatie centrumsteden, compensatie overdracht provinciale instellingen, regularisatie vroegere contingentgesco’s, dotatie responsabiliseringsbijdrage, en dotatie open ruimte.

 

Dit project heeft volgende doelstellingen:

  1. Een overzicht bieden van de huidige principes van de verdeling aangevuld met alternatieve principes door middel van participatief onderzoek en buitenlandse cases

  2. Het in kaart brengen van de effecten van de huidige algemene financiering (zgn. nulmeting voor latere simulaties)

  3. Inzichten verwerven in alternatieve operationaliseringen voor diverse criteria

  4. Criteria van andere financieringssystemen, zoals deze in de andere gewesten of in Frankrijk en Nederland

  5. Het ontwikkelen van hervormingsscenario’s

  6. Het toetsen van de hervormingsscenario’s

 

Deze doelstellingen worden rechtstreeks vertaald in 5 werkpakketten:

WP 1: Een overzicht bieden van de beleidsprincipes van de verdeling

WP 2: Het in kaart brengen van de effecten van de huidige algemene financiering (nulmeting voor latere simulaties)

WP 3: Inzichten verwerven in alternatieve operationaliseringen voor de criteria

WP 4: Het ontwikkelen van hervormingsscenario’s

WP 5: Het toetsen van de hervormingsscenario’s

bottom of page