top of page

ONDERZOEKSLIJN 1

ONDERBOUWD HR-BELEID

De onderzoekslijn ‘Onderbouwd HR-beleid’ onderzoekt hoe we kunnen evolueren naar een performante, burgergerichte en toegankelijke overheid door meer aandacht te schenken aan digitalisering, automatisering en transparantie. Burgers verwachten steeds meer een toegankelijke, efficiënte, effectieve en op maat gemaakte dienstverlening, met zo weinig mogelijk administratieve last. De Vlaamse overheid dient fundamenteel herdacht te worden op drie verschillende niveaus. Het eerste niveau ‘individu’ legt de nadruk op het personeel. Het gaat hier over het identificeren van nieuwe rollen, taken en vaardigheden doorheen de HR-cyclus (in-, door- en uitstroom). Het tweede niveau ‘organisatie’ legt de nadruk op de structuur. Hoe moet de Vlaamse overheid zich organiseren om met complexe uitdagingen, snelle veranderingen en crississituaties om te gaan. Hierbij wordt er gezocht naar mogelijke knelpunten en hefbomen om te evolueren naar een netwerkorganisatie. Het derde niveau legt de nadruk op het ecosysteem of de samenhang tussen de overheid en haar omgeving (ook in de samenstelling van haar personeel).

ONDERZOEKSLIJN 1
Onderbouwd HR-beleid
THEMA 
Onderbouwd HR-beleid
PROJECT 2
Een toekomstgerichte organisatie voor de Vlaamse overheid
PROJECT 1
Een futureproof en duurzaam onderbouwd HR-beleid

PROJECT 1

EEN FUTUREPROOF EN DUURZAAM ONDERBOUWD HR-BELEID

De Covid-crisis is het voorbeeld bij uitstek om aan te tonen dat de overheid steeds meer nood heeft aan een onderbouwd beleid om een antwoord te bieden op dergelijke uitdagingen. Onze maatschappij wordt gedragen door een sterk beleid en dit lijkt nu aan een zijden draadje hangen vanwege de moeilijke samenwerking tussen de experts en de beleidsmakers. Dergelijke samenwerking blijkt nu net onontbeerlijk om te kunnen spreken van een evidence-based beleid. Het is geen verhaal van buigen of barsten maar het is er één van samen, hand in hand een crisis bestrijden op een constructieve manier, met vertrouwen in het gebruik van evidence en door gehoor te bieden aan elkaars noden. Laat dit nu net het kernelement zijn van dit onderzoek. We willen nagaan hoe de Vlaamse overheid haar HR-beleid op een duurzame manier kan bijsturen. Hiervoor gaan we op zoek naar de oorsprong van de academic-practice gap en hoe deze dankzij een evidence-based HR kan gereduceerd worden. In dit onderzoek staan beide werelden centraal, waarbij we zowel met de academische wereld én met de praktijk in gesprek gaan.

Na het uitvoeren van een systematic review waarbij we trachten een duidelijke conceptualisering van evidence-based HR management naar voor te schuiven, zullen we dit eveneens toetsen bij HR-businesspartners alsook academici die dit beleidsdomein bestuderen aan de KU Leuven. We zullen onderzoeken hoe het gebruik van evidence leeft bij de beleidsambtenaren in de Vlaamse overheid en hoe hun perceptie van de fameuze kloof tussen de academische wereld en praktijk, bij hen gevormd wordt. Verder is het de bedoeling om ook de vacatureteksten in de Vlaamse overheid aan een onderzoek te onderwerpen waarbij we nagaan in welke mate principes van een evidence-based HR, zoals het aanbieden van specifieke trainingen die de capaciteiten betreffende het interpreteren van evidence aanscherpen, aan bod komen. Eens we hierop een antwoord hebben, zijn we in staat een framework te ontwerpen waarbij we kunnen aangeven welke tools een meerwaarde kunnen vormen bij het uittekenen van een futureproof en onderbouwd HR-beleid in de Vlaamse overheid.

Project 1
Project 2

PROJECT 2

EEN TOEKOMSTGERICHTE ORGANISATIE VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

De centrale onderzoeksvraag in dit deelonderzoek is ‘hoe moet de Vlaamse overheid zich organiseren inzake structuur, cultuur en sturings- en coördinatie-arrangementen om om te gaan met complexe maatschappelijke uitdagingen, snelle veranderingen en crisissituaties?’ Het project wil een samenhangend organisatiemodel uitwerken, dat de burger centraal plaatst als klant en co-creator, waarbij er wordt gekeken naar nieuwe elementen om als overheid te kunnen besturen in een turbulente omgeving (Ansell et al. 2017): de capaciteit om (a) als netwerkorganisatie te functioneren, die tegelijkertijd ook goed (b) met crisissen kan omgaan, (c) snelle structurele en technologische veranderingen kan absorberen en ten volle benutten, en tegelijkertijd (d) de verschillende rollen kan vervullen die men van een overheid verwacht.

bottom of page