top of page

TOEKOMSTVISIE OP HET LOKAAL & BINNENLANDS BESTUUR IN VLAANDEREN

>> De teksten over de 11 maatschappelijke opgaven

1. Veiligheidszorg

2. Mobiliteitsbeleid

3. Omgevingszorg (ruimtelijke ordening, bouwshift)

4. Waterbeheer (droogte- en waterproblematiek)

5. Economie en innovatie
6. De nutssectoren en publieke infrastructuur

7. Vrijetijdsbeleid (jeugd, cultuur, sport)

8. Sociaal beleid

9. Eerstelijnszorg

10. (Sociaal) woonbeleid

11. Arbeidsmarktbeleid (en activering)
 

>> Waarom deze thema’s?


> Alle 11 thema’s komen aan bod in het huidige Vlaamse regeerakkoord (bv. activering, bouwshift).

> De thema’s gaan in op verschillende van de 17 ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), de 7 officiële Vlaamse transitie-uitdagingen van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie, en de nota ‘Visie 2050’.

> Het gaat over een divers pallet aan grondgebonden en persoonsgebonden thema’s: ruimtelijke materies (ruimtelijke ordening, mobiliteit, waterhuishouding), vrijetijdsmateries, economie en arbeidsmarkt, integrale veiligheid, en welzijnsthema’s.
> Het zijn zowel domeinen waarin al veel gedecentraliseerd is (bv. vrije tijd) als beleidsthema’s waarin nog veel centraal geregeld is (bv. arbeidsmarkt).

> Het gaat zowel om Vlaamse/provinciale/lokale materies (bv. ruimtelijke ordening, wonen en waterhuishouding) als domeinen met een duidelijk federale link (activering, veiligheidszorg, mobiliteit, eerstelijnszorg en welzijn).

> Het gaat zowel om klassiek publieke thema’s (bv. ruimtelijke ordening, water) als om thema’s waarbij de overheid eerder een flankerende of regisseursrol opneemt in interactie met private en non-profitactoren (bv. welzijn, zorg).

Binnen elk van die thema’s hebben we gepraat met zowel academische experts als met Vlaamse en lokale topambtenaren, zo nodig ook federale of provinciale verantwoordelijken. Veel beleidsdocumenten en beleidsverklaringen zijn in die hoofdstukken verwerkt.

 

We beschrijven telkens de maatschappelijke opdrachten. Op basis van die probleemstelling bouwen we het profiel op van het lokaal bestuur in de toekomst (zie hoofdstuk 3 - ‘profiel van het lokale bestuur 2030-2040’ in de publicatie zelf). We beschrijven wat dat betekent voor het lokale bestuur, voor de Vlaamse overheid en voor de interbestuurlijke verhoudingen. De focus ligt vooral op de complexere interbestuurlijke relaties en het probleem van bestuurskracht. We gaan minder in op alle initiatieven en het actieve beleid dat lokale besturen met hun eigen lokale beleidsvrijheid nu al vormgeven. Het is juist omdat we al die lokale initiatieven zo belangrijk vinden dat we in het rapport voorstellen formuleren om lokale inzet meer ruimte te geven.

Enkele maatschappelijke opgaven worden ook besproken in reacties op de toekomstvisie of veel gestelde vragen uit lezingen en webinars. Lees hier de antwoorden op reacties op de toekomstvisie en veel gestelde vragen

bottom of page