top of page

TOEKOMSTVISIE OP HET LOKAAL & BINNENLANDS BESTUUR IN VLAANDEREN

>> De toekomstvisie: vanwaar dit initiatief?

Deze pagina maakt deel uit van een rapport van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing (SBV), een consortium van de KU Leuven, de UGent, de UAntwerpen en de UHasselt. Het SBV heeft al heel wat studiewerk verricht over aspecten van het binnenlandse bestuur. In het SBV (2021-2025) lopen nu 4 langdurige bestuurskundige onderzoeksprogramma’s die cruciale problematieken bestuderen die verbonden zijn met de toekomst van de lokale besturen in Vlaanderen: decentralisatie; (1) bestuurskracht (decentralisatie, fusie), (2) regiovorming, (3) gemeentefonds en (4) lokale democratie.

 

Toenmalig minister Somers, bevoegd voor binnenlands bestuur, heeft via een bijzondere bijkomende opdracht aan het SBV gevraagd om de onderzoeksthema’s vanuit een horizontaal perspectief te bekijken: wat is de toekomstvisie op lokaal en binnenlands bestuur dat het kader biedt voor die thema’s? Lieven Janssens (UAntwerpen) en Filip De Rynck (UGent) zijn de penhouders en de regisseurs van het interactieve traject dat tot dit rappor(samenvatting) leidde. Op 14 oktober 2023 werd de toekomstvisie voorgesteld tijdens een Staten-Generaal in het Vlaams Parlement.

Ondertussen verlengde minister Rutten de opdracht van beide penhouders. In 2024 worden verschillende doorbraakideeën verder uitgewerkt in functie van een mogelijke toekomstige implementatie.

 

>> Een intensief en interactief proces ...

Het interactieve proces ontwikkelde zich gedurende meer dan 300 gesprekken: 

  • interne seminaries met de universiteiten binnen het Steunpunt (integratie van deelthema’s)

  • gesprekken met academische vakexperts (over de 11 maatschappelijke opgaven)

  • gesprekken met de sectoren/departementen-agentschappen/organisaties over die maatschappelijke thema's (SARC, )

  • gesprekken met stakeholders/klankbordgroep (VVSG, ABB/kabinet, experts)

  • gesprekken met en over de Vlaamse overheid (voorzitterscollege, leidend ambtenaren)

  • gesprekken met alle politieke partijen / partijvoorzitters (twee rondes)

  • gesprekken met middenveldorganisaties (dagelijks bestuur SERV, Verenigde Verenigingen, en heel wat organisaties in functie van de verschillende maatschappelijke opgaven).


Het interactieve proces zorgde voor urgentiebesef en bracht bijsturing van standpunten met zich mee. 

Het rapport steunt op een draagvlak binnen het SBV. Over de uitgangspunten en hoofdlijnen van het rapport is er consensus binnen het SBV. Op het niveau van specifieke argumentatie, aspecten van de redeneringen of de beleidsvoorstellen zijn er vanzelfsprekend verschillende meningen of nuances.

>> Samenvatting, tekst en presentatie van de toekomstvisie 

>> Meer info

>> Enkele persreacties en interviews

bottom of page