ONDERZOEK

Het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing ontwikkelde negen onderzoeksprojecten binnen vier thema’s, die onder twee onderzoekslijnen vallen.

De bestuurlijke vernieuwing voor alle bestuurslagen in Vlaanderen is een centraal thema van het regeringsbeleid en het voorwerp van het steunpunt. Het finaal doel van de vernieuwing, met name het herstellen van het vertrouwen van de burger in de overheden door efficiënt, effectief en integer te besturen, impliceert een brede variëteit van relevante deelthema's die bijna de ganse beleidsvoering en het beheer van de overheid betreffen. Dit gaat van het garanderen van goed presterende besturen, over democratische en transparante besluitvormingsprocessen, tot klantvriendelijke overheden.

ONDERZOEKSLIJN 1
Onderbouwd HR-beleid
ONDERZOEKSLIJN 2
Lokale autonomie en
lokale verantwoordelijkheid

ONDERZOEKSLIJN 1

ONDERBOUWD HR-BELEID

De onderzoekslijn ‘Onderbouwd HR-beleid’ onderzoekt hoe we kunnen evolueren naar een performante, burgergerichte en toegankelijke overheid door meer aandacht te schenken aan digitalisering, automatisering en transparantie. Burgers verwachten steeds meer een toegankelijke, efficiënte, effectieve en op maat gemaakte dienstverlening, met zo weinig mogelijk administratieve last. De Vlaamse overheid dient fundamenteel herdacht te worden op drie verschillende niveaus. Het eerste niveau ‘individu’ legt de nadruk op het personeel. Het gaat hier over het identificeren van nieuwe rollen, taken en vaardigheden doorheen de HR-cyclus (in-, door- en uitstroom). Het tweede niveau ‘organisatie’ legt de nadruk op de structuur. Hoe moet de Vlaamse overheid zich organiseren om met complexe uitdagingen, snelle veranderingen en crississituaties om te gaan. Hierbij wordt er gezocht naar mogelijke knelpunten en hefbomen om te evolueren naar een netwerkorganisatie. Het derde niveau legt de nadruk op het ecosysteem of de samenhang tussen de overheid en haar omgeving (ook in de samenstelling van haar personeel).

ONDERZOEKSLIJN 1
Onderbouwd HR-beleid
THEMA 
Onderbouwd HR-beleid
PROJECT 2
Een toekomstgerichte organisatie voor de Vlaamse overheid
PROJECT 1
Futureproof en duurzaam HR-beleid

ONDERZOEKSLIJN 2

LOKALE AUTONOMIE EN LOKALE VERANTWOORDELIJKHEID

De onderzoekslijn ‘Lokale autonomie en lokale verantwoordelijkheid’ verwijst naar de cruciale rol van de lokale besturen in het Vlaamse overheidsbestel. De gedefinieerde thema’s rond ‘bestuurskracht, en ‘regiovorming’ kennen een belangrijke rol toe aan de lokale besturen als ‘eerste’ bestuursniveau. Hun autonomie en bestuurskracht wordt vergroot om in te kunnen spelen op de uitdagingen waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd. Hiervoor gaan besturen vaak samenwerkingen aan (IGS, fusies, etc), die echter leiden tot een complex bestuurlijk landschap. De regiovorming probeert hier een oplossing voor te bieden door, in samenspraak met lokale besturen, vaste regio’s af te bakenen die bestaande structuren omvatten. Beide thema’s bieden onderzoekscapaciteit om de bestuurskracht van lokale besturen te verhogen en hun wendbaarheid, klantgerichtheid en innovatievermogen te versterken als volwaardige partners van de Vlaamse overheid. In het thema lokale democratie tenslotte wordt ingegaan op de uitdagingen en mogelijkheden van nieuwe initiatieven rond burgerparticipatie, en hoe dit bestaande vormen van politieke participatie kan versterken.

ONDERZOEKSLIJN 2
Lokale autonomie en lokale verantwoordelijkheid
THEMA 1
Regiovorming
THEMA 2
Lokale democratie
THEMA 3
Bestuurskracht
PROJECT 
Werken aan regionale samenwerking
PROJECT 1
Beleidsparticipatie & co-creatie en coproductie van publieke dienstverlening
PROJECT 2
Vernieuwingen in de lokale participatieve en representatieve democratie
PROJECT 1
Decentralisatie: scenario's, mogelijkheden en risico's
PROJECT 2
Nieuw kaderbesluit voor de rechtspositie van het lokaal overheidspersoneel
PROJECT 3
Evaluatieonderzoek integratie gemeente OCMW
PROJECT 4
Evaluatieonderzoek integratie gemeente OCMW

ONDERZOEKSLIJN 2

LOKALE AUTONOMIE EN LOKALE VERANTWOORDELIJKHEID

De onderzoekslijn ‘Lokale autonomie en lokale verantwoordelijkheid’ verwijst naar de cruciale rol van de lokale besturen in het Vlaamse overheidsbestel. De gedefinieerde thema’s rond ‘bestuurskracht, en ‘regiovorming’ kennen een belangrijke rol toe aan de lokale besturen als ‘eerste’ bestuursniveau. Hun autonomie en bestuurskracht wordt vergroot om in te kunnen spelen op de uitdagingen waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd. Hiervoor gaan besturen vaak samenwerkingen aan (IGS, fusies, etc), die echter leiden tot een complex bestuurlijk landschap. De regiovorming probeert hier een oplossing voor te bieden door, in samenspraak met lokale besturen, vaste regio’s af te bakenen die bestaande structuren omvatten. Beide thema’s bieden onderzoekscapaciteit om de bestuurskracht van lokale besturen te verhogen en hun wendbaarheid, klantgerichtheid en innovatievermogen te versterken als volwaardige partners van de Vlaamse overheid. In het thema lokale democratie tenslotte wordt ingegaan op de uitdagingen en mogelijkheden van nieuwe initiatieven rond burgerparticipatie, en hoe dit bestaande vormen van politieke participatie kan versterken.

ONDERZOEKSLIJN 2
Lokale autonomie en lokale verantwoordelijkheid
THEMA 1
Regiovorming
THEMA 2
Lokale democratie
THEMA 3
Bestuurskracht
PROJECT 1 
Werken aan regionale samenwerking
PROJECT 2
Vernieuwingen in de lokale participatieve en representatieve democratie: Beleidsparticipatie & co-creatie en coproductie van publieke dienstverlening
PROJECT 3
Decentralisatie: scenario's, mogelijkheden en risico's
PROJECT 4
Nieuw kaderbesluit voor de rechtspositie van het lokaal overheidspersoneel
PROJECT 5
Evaluatieonderzoek integratie gemeente OCMW
PROJECT 6
Evaluatieonderzoek integratie gemeente OCMW